ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง และจ้างงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ร่วมส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร จำนวน 79 ราย ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย เป็ดไข่ ต้นทุเรียน ต้นมะม่วงเบา ต้นมะนาว และเมล็ดพันธุ์ผัก ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.