ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ (ครั้งที่ 3/2564)

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และคณะกรรมการแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 3/2564 เพื่อชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานแปลงใหญ่ และ ศพก. ระดับอำเภอ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด และการดำเนินโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.