ร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าฉาง โดยนายสมศักดิ์ รักเขียว นายกเทศมนตรีตำบลท่าฉาง เป็นประธานในการประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 เพื่อให้การดำเนินโครงการมีความเหมาะสม เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนต่อไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าฉาง ชั้น2 อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.