จัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกษตรกรผู้นำ (ครั้งที่ 2)

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี ดำเนินการอบรมเกษตรกร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2564 กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรผู้นำ (ครั้งที่ 2) โดยจัดอบรมให้ความรู้เกษตรกรเรื่อง การจัดการดิน/ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และการเก็บตัวอย่างดิน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.