ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงนาข้าว

วันที่ 12 มิถุนายน 2564 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (สมาชิกกลุ่มรักษ์นาตำบลเสวียด) หมู่ที่ 2 ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบโรคไหม้ระบาดเป็นบางส่วน เจ้าหน้าที่จึงได้ให้คำแนะนำวิธีการป้องกันกำจัดที่ถูกต้องและเหมาะสมแก่เกษตรกรเจ้าของแปลง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและสร้างความเสียหายในบริเวณกว้าง รวมทั้งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติที่สามารถควบคุมศัตรูพืชในแปลง

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, งานสถาบัน, งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.