จัดเวที Focus Group ประเมินข้อมูลระดับอำเภอ

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้นายธวัช วรรณดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดเวที Focus Group ประเมินข้อมูลระดับอำเภอ ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อประเมินข้อมูลการออกดอกและผลผลิตในระดับอำเภอแยกตามชนิดพืช ตั้งแต่ก่อนฤดูกาลผลิต จนเสร็จสิ้นฤดูกาลผลิต เพื่อเป็นข้อมูลเทียบเคียงประกอบการจัดทำข้อมูลเอกภาพและจัดทำแผน กระจายผลผลิตผลไม้ออกจากแหล่งผลิต ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปไม้ผลเพื่อการส่งออก หมู่ที่5 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้มีคณะกรรมการกลุ่มฯ เข้าร่วมจัดทำเวที จำนวน 16 ราย

This entry was posted in งานส่งเสริมอาชีพ, งานอารักษ์ขาพืช, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.