จัดเวทีประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน (ครั้งที่ 2)

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จัดเวทีประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน (ครั้งที่ 2) ตามโครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่ได้รับจากความต้องการสนับสนุนตามแผนพัฒนา ครั้งที่ 1 (ด้านการผลิต/การตลาด/การพัฒนาผลิตภัณฑ์/การพัฒนาบรรจุภัณฑ์) รวมทั้งประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนหลังเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนสามารถจัดทำแผนพัฒนาการประกอบกิจการและดำเนินการตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นและท่องเที่ยวชุมชน ตำบลคลองไทรอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานสถาบัน, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.