ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนมิถุนายน

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง ดำเนินการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนมิถุนายน ตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V system เพื่อวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามตัวชี้วัด ครั้งที่2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ และทันกำหนด สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ขณะนี้ พร้อมทั้งแจ้งข่าวสารและข้อราชการที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.