ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน Young Smart Farmer

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน การดำเนินกิจกรรมของ YSF อำเภอท่าฉาง (นายกฤษณะ เริกตุลา) การผลิตมูลไส้เดือน การปลูกเมล่อนในโรงเรือน และติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมในการขุดสระ ตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ พื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.