ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด อำเภอท่าฉาง ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอท่าฉาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด อำเภอท่าฉาง ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณากลั่นกรองเห็นชอบแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ จำนวน 1 กลุ่มแปลงใหญ่ งบประมาณ 3 ล้านบาท ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.