ร่วมประชุมชี้เเจงแผนการขับเคลื่อนโครงการนำร่อง “พัฒนาเกษตรแม่นยำ สู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่” ระดับจังหวัด

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง เข้าร่วม ประชุมชี้เเจงแผนการขับเคลื่อนโครงการนำร่อง “พัฒนาเกษตรแม่นยำ สู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่” ระดับจังหวัด ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เพื่อร่วมให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับแผนการขับเคลื่อนโครงการฯ ในสินค้าเป้าหมาย (ปาล์มน้ำมัน)

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.