ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

วันที่ 30 เมษายน 2564 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง ดำเนินการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V system ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการต่างๆ โดยเน้นย้ำการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามตัวชี้วัด ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 สำหรับงวดที่ 2 (ตั้งเเต่เดือน เม.ย.-ก.ย. 64) เพื่อขับเคลื่อนงานให้บรรลุตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ และทันกำหนด

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.