ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้จ้างงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 29 เมษายน 2564 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้นางสาวจีรนุช เกลี้ยงสงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้จ้างงานระดับตำบล ตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลแผนผังฟาร์ม แผนการผลิตของเกษตรกร และแบบฟอร์มสรุปความต้องการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืช ส่งให้สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.