ร่วมพิธีรับและส่งมอบสารอัลตร้ากรีน แคลเซียมคาร์บอเนตชนิดน้ำ

วันที่ 17 มีนาคม 2564 นางสุนิภา คีรีนารถ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมพิธีรับและส่งมอบสารอัลตร้ากรีน แคลเซียมคาร์บอเนตชนิดน้ำและการบรรยายให้ความรู้เรื่องสารแคลเซียมคาร์บอเนตเพื่อแก้ไขปัญหาโรคใบร่วงในยางพารา จัดโดยสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและมูลนิธิอุษรินทร์ โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร พร้อมส่งมอบสารดังกล่าวให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราที่เข้าร่วมงานวิจัย จาก 3 อำเภอ จำนวน 40 คน ประกอบด้วย อำเภอท่าฉาง ไชยา และอำเภอพนม จากนั้นได้มีการสาธิตการใช้สารฯ เพื่อเป็นการปรับปรุงบำรุงดินในแปลงยางพาราของนายปราโมทย์ ภิญญาคง เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานส่งเสริมอาชีพ, งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.