งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 2/2564

วันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. ณ สหกรณ์การเกษตรปฎิรูปที่ดินท่าแซะ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงานงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ครั้งที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีนายชัยพร นุภักดิ์ เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ พี่น้องเกษตรกร และประชาชนทั่วไป จำนวนกว่า 271 คน โดยนายชัยพร นุภักดิ์ เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การจัดงาน“คลินิกเกษตรเคลื่อนที่” เป็นโครงการที่ร่วมบูรณาการ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆ ทุกสาขา ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง ฯลฯ เพื่อให้บริการด้านการเกษตร และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ให้กับเกษตรกรจนบรรลุผลสำเร็จ ตรงตามความต้องการและทันต่อเหตุการณ์ โดยการนำคลินิกเกษตรต่างๆ เข้าไปหาเกษตรกรและให้บริการถึงพื้นที่ เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรตื่นตัว ยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมทั้งเป็นหน่วยบริการให้กับเกษตรกร สามารถแก้ไขปัญหาทางการเกษตรได้

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.