ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2564

วันที่ 8-9 มีนาคม 2564 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้นางสาวมลฤดี สวัสดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2564 พร้อมให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ร่วมอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรที่มารับบริการ โดยมีเกษตรกรรับบริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จำนวน 250 ราย ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 1,2,3 และ 8 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.