งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2564

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. อำเภอท่าฉาง ผู้นำท้องที่ และผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field day) ปี 2564 ณ ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้รับเกียรติจากนายเลอชาย สยังกูล ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอท่าฉาง เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ภายในงานแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิตปาล์มน้ำมัน การทำบัญชีฟาร์ม การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน/การผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์ อาชีพเสริมในสวนป่าล์มน้ำมัน ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆทั้งจากภาครัฐและเอกชนร่วมออกบูธและจัดนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกร นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอท่าฉาง

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, งานสถาบัน, งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.