จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer (ครั้งที่ 2)

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช สุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2) เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer โดยได้ทบทวนการจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) รวมทั้งได้ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องเชื้อราไตรโคเดอร์มา สารสกัดสะเดา พร้อมทั้งสาธิตวิธีการผลิตไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.