จัดเวทีขยายผลถ่ายทอดความรู้อาสาสมัครเกษตร อำเภอท่าฉาง

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาววราพร หลวงปลอดเกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จัดทำเวทีขยายผลถ่ายทอดความรู้อาสาสมัครเกษตร ตามโครงการอาสาสมัครประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ของ อกม. รวมทั้งแนะนำการใช้แอพพลิเคชั่น Farmbook สำหรับปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และ แอพพลิเคชั่น Ling สำหรับตรวจวัดพื้นที่จับพิกัดแปลง เพื่อจะได้นำไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรในพื้นที่ได้ต่อไป

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.