ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนกุมภาพันธ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ตามระบบส่งเสริมการเกษตร เพื่อวางแผนและติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ อาทิเช่น โครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด, โครงการฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรจากอุทกภัยโดยใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มา, โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่, การรายงาน กสก., การวางแผนจัดงาน Field day, งานทะเบียนเกษตรกร, การคัดเลือกผลงานเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสม เป็นต้น เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ และทันตามกำหนดเวลา ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.