ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการแปลงใหญ่ และ ศพก. ระดับอำเภอ (ครั้งที่ 1)

วันที่ 29 มกราคม 2564 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการแปลงใหญ่ และคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับอำเภอ เพื่อชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานแปลงใหญ่ และ ศพก. ระดับอำเภอ ทั้งนี้นายมโนพัทธ์ ปานมี ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย สาขาไชยา ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.