คณะทำงานระดับจังหวัดประชุมและติดตามการดำเนินงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอท่าฉาง

วันที่ 28 มกราคม 2564 นางสาววราพร หลวงปลอดเกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง และคณะทำงานระดับอำเภอ เข้าร่วมประชุมและรับการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีนายสุริยันต์ บุญญานุกูล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม ร่วมกับคณะทำงานระดับจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยสำนักงานพัฒนาที่ดิน สำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ฯลฯ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน สร้างการรับรู้ และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ แผนการปฏิบัติงานสู่เป้าหมาย ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 6 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผู้รับจ้างงานโครงการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.