ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง ดำเนินการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V system เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการต่างๆ อาทิเช่น โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่, การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช, มาตรการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ อย่างเคร่งครัดในการฝึกอบรมและให้บริการเกษตรกร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.