ติดตามนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร และ ติดตาม ศพก. อำเภอท่าฉาง

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 นางใจทิพย์ ด่านปรีดานันท์ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการต่างๆ ตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง เพื่อให้การขับเคลื่อนงานบรรลุตามเป้าหมาย ทันตามกำหนด มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเน้นย้ำการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม การเเพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ อย่างเคร่งครัด และลงพื้นที่ติดตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายยศฐศักดิ์ เยี่ยงกุลเชาว์ ประธาน ศพก. พาเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ฯ

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.