จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นการพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม (แปลงใหญ่ ปี 2562)

วันที่ 23-24 ธันวาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่จากการยางแห่งประเทศไทย สาขาไชยา และเจ้าหน้าที่จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรแปลงใหญ่ยางพารา กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านบางคราม ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง (แปลงใหญ่ ปี 2562) เน้นการบริหารจัดการกลุ่ม การบริหารทรัพยากรร่วมกัน เชื่อมโยงตลาด รวมทั้ง อาชีพเสริมในสวนยางพารา มาตรฐานสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสังคม ชุมสุข หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมให้แนวทางการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาต่อยอดเเปลงใหญ่ต่อไป ณ ที่ทำการกลุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.