จัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกษตรกรผู้นำ

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตร ดำเนินการอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2564 กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรผู้นำ โดยจัดอบรมให้ความรู้เกษตรกรเรื่อง การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน และการฟื้นฟูสวนปาล์มน้ำมันหลังน้ำท่วม ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.