จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นการพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม (แปลงใหญ่ ปี 2562)

วันที่ 21-22 ธันวาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตร และเจ้าหน้าที่จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง (แปลงใหญ่ ปี 2562) เน้นการบริหารจัดการกลุ่ม การบริหารทรัพยากรร่วมกัน เชื่อมโยงตลาด รวมทั้ง มาตรฐานสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.