จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 1 เพื่อพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ smart group

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 1 ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนาของกลุ่ม รวมทั้งจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) เพื่อพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ smart groupณ องค์การบริหารส่วนตำบลเสวียด ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.