จัดเวทีวิเคราะห์จัดทำแผนรายแปลงและปรับปรุงข้อมูล (แปลงใหญ่ปี 2563)

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทย สาขาไชยาดำเนินการจัดเวทีวิเคราะห์จัดทำแผนรายแปลงและปรับปรุงข้อมูล (แปลงใหญ่ปี 2563) ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อจัดเก็บข้อมูลสมาชิกแปลงใหญ่ยางพารา สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าแซะ จำกัด และวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการทั้ง 5 ด้านร่วมกัน ณ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าแซะ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.