ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้นายธวัช วรรณดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบพื้นที่ตำบลท่าเคย ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ณ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง เพื่อร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนงานโครงการส่งเสริมการเกษตรปี 2564 ชี้แจงและประชาสัมพันธ์ข้อราชการ โครงการตามนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรจากภาครัฐ รวมทั้งส่งมอบพันธุ์พืชโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านโควิดถึงบ้านของผู้ขอรับฯ พร้อมแนะนำส่งเสริมการปลูกการดูแลรักษาใหได้รับผผลิต เป็นแหล่งอาหารบริโภคต่อไป

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.