โครงการ “1 ตำบล 1 ถนนกินได้ปลอดภัยไร้สารพิษ”

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมกิจกรรมโครงการ “1 ตำบล 1 ถนนกินได้ปลอดภัยไร้สารพิษ” โดยดำเนินกิจกรรมบริเวณถนนซอยบ้านท่าพิกุล หมู่ที่ 4 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นศูนย์กระจายแลกเปลี่ยน เมล็ดพันธุ์ วัตถุดิบ พืชผักสวนครัว เกิดชุมชนเกื้อกูลรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามวิถีพอเพียง

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.