ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ตามระบบส่งเสริมการเกษตร เพื่อวางแผนและติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ อาทิเช่น การ เตรียมความพร้อมการจดวิสาหกิจชุมชน (นิติบุคคล) ของแปลงใหญ่, การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564, การแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักโครงการตู้เย็นข้างบ้าน, โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่, งานทะเบียนเกษตรกร เป็นต้น เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ และทันตามกำหนดเวลา ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.