ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย และผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบศักยภาพ เตรียมความพร้อมในการขุดสระสร้างแหล่งน้ำให้คำแนะนำและร่วมวางผังแปลงให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 7 ราย ณ ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเตรียมความพร้อมของพื้นที่สำหรับดำเนินโครงการต่อไป

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.