จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรายย่อยปาล์มน้ำมันไทย (TOPSA)

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรายย่อยปาล์มน้ำมันไทย (TOPSA) ตามโครงการการผลิตปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (RSPO) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมัน (GIZ) กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมวิชาการเกษตร เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านมาตรฐานการปลูกปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกร ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.