ร่วมประชุมโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่การส่งเสริมอาชีพโดยชุมชนเป็นฐาน

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้ นายธวัช วรรณดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมประชุมโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่การส่งเสริมอาชีพโดยชุมชนเป็นฐาน เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจ รับทราบปัญหาและความต้องการของชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยมีนายเลอชาย สยังกูล ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้มีผู้นำ ตัวแทนชุมชน และประชาชน เข้าร่วมประชุม จำนวน 60 ราย

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.