ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับอำเภอ (ระยะที่ 2)

วันที่ 29 กันยายน 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง ในฐานะประธานคณะทำงานระดับอำเภอ พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ ร่วมพิจารณา ตรวจสอบ กลั่นกรองคุณสมบัติ และคัดเลือกเกษตรกร/ผู้รับจ้างงาน โดยมีนายถาวร พรหมฉิม นายอำเภอท่าฉาง เป็นที่ปรึกษาคณะทำงานฯ มีเกษตรกร สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในระยะที่ 2 จำนวน 8 ราย ผลการพิจารณา ผ่านตามหลักเกณฑ์ จำนวน 3 ราย ผู้รับจ้างงาน สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในระยะที่ 2 จำนวน 2 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.