ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกข้าว ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง

วันที่ 25 กันยายน 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้นางสาวมลฤดี สวัสดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ร่วมกับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกข้าวของเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 ในพื้นที่ หมู่ที่ 3,6,9 ตำบลคลองไทร จำนวน 90 ไร่ เพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือต่างๆ ของภาครัฐได้ ต่อไป

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.