ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับอำเภอ ตรวจสอบ กลั่นกรองคุณสมบัติ และคัดเลือกเกษตรกร/แรงงาน

วันที่ 15 กันยายน 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง ในฐานะประธานคณะทำงานระดับอำเภอ พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ ร่วมพิจารณา ตรวจสอบ กลั่นกรองคุณสมบัติ และคัดเลือกเกษตรกร/ผู้รับจ้างงาน โดยมีนายถาวร พรหมฉิม นายอำเภอท่าฉาง เป็นที่ปรึกษาคณะทำงาน มีเกษตรกร สมัครเข้าร่วมโครงการ ในรอบที่ 1 จำนวน 9 ราย ผลการพิจารณา ผ่าน ตามหลักเกณฑ์ จำนวน 7 ราย ผู้รับจ้างงาน สมัครเข้าร่วมโครงการ ในรอบที่ 1 จำนวน 9 ราย ผลการพิจารณา ผ่านตามหลักเกณฑ์ จำนวน 4 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.