ประชุมสัญจรคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าเคย

วันที่ 14 กันยายน 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้นายธวัช วรรณดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ร่วมประชุมสัญจรคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
***ประเด็นวาระที่สำคัญประกอบด้วย
1.1 การดำเนินโครงการตามระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ (ปาล์มน้ำมัน)
1.2 การจัดการปุ๋ยในสวนปาล์มน้ำมัน เพื่อลดต้นทุนการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตปาล์มน้ำมัน
1.3 โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน
1.4 การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 1.5 ข้อมูลภาวการณ์การผลิตพืชระดับตำบล (รต.) 1.6 การเฝ้าระวังสภาพอากาศ ภัยธรรมชาติที่อาจเกิดผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตร
1.7 ทบทวนบทบาทคณะกรรมการ ศบกต….

This entry was posted in ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.