ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์

วันที่ 14 กันยายน 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมประชุมประจำสัปดาห์เพื่อวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ให้บรรลุตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ และทันตามกำหนดเวลา รวมทั้งประชุมเตรียมความพร้อมด้านเอกสารและหลักเกณฑ์เพื่อให้คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้ใช้ประกอบการประชุมพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรและผู้รับจ้างงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วนเข้าร่วมโครงการฯ ในวันที่ 15 ก.ย. 63 ทั้งนี้ ได้สรุปผล ปัญหาอุปสรรคจากการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อจะได้รายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.