ติดตามและเยี่ยมเยียนการดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรของ Smart farmer

วันที่ 10 กันยายน 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมเยียน และให้กำลังใจในดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรของ นายกมล คงบำเพ็ญ ในพื้นที่ ม.7 ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งได้มีการปลูกผักสวนครัว อาทิเช่น กวางตุ้ง คะน้า ต้นหอม มะระ การปลูกไม้ผล การเลี้ยงปลา การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชอย่างปลอดภัย น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ ช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร รวมทั้งยังเป็นแบบอย่างให้เกษตรกรในชุมชนที่สนใจได้เรียนรู้อีกด้วย

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.