ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลท่าฉาง และตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง

วันที่ 9 กันยายน 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ลงพื้นที่ร่วมกับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกข้าวของเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 ในพื้นที่ หมู่ที่ 2,3,4 ตำบลท่าฉาง จำนวน 83 ไร่ และหมู่ที่ 6 ตำบลเขาถ่าน จำนวน 17 ไร่ และตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน ปี2563 ในพื้นที่ ม.3 ตำบลท่าฉาง จำนวน 8 ไร่ และ ม.6 ตำบลเขาถ่าน จำนวน 6 ไร่ เพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือต่างๆ ของภาครัฐได้ ต่อไป

This entry was posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.