ประชุมชี้แจงโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา13.30 น. นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ แก่​ กำนัน​ ผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ตำบลปากฉลุย เพื่อสร้างความเข้าใจในโครงการฯและสามารถนำข้อมูลข่าวสารไปประชาสัมพันธ์ แก่เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ได้อย่างถูกต้องต่อไป ณ ศาลาวัดบางคราม หมู่​ 2 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.