ร่วมเปิดกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ ”โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ตัวอย่างของ นางเสาวณี ทับทอง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายถาวร พรหมฉิม นายอำเภอท่าฉาง เป็นประธานพิธีเปิด ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ดำนา ปล่อยพันธุ์ปลา ปลูกไม้ผล และปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นแปลงตัวอย่างให้เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจสามารถนำไปปรับใช้เพื่อการทำการเกษตรด้วยหลักทฤษฎีใหม่ต่อไป

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.