รับมอบพันธุ์ปลาในโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมกับประมงอำเภอท่าฉางรับมอบปัจจัยการผลิต (พันธ์ุปลากินพืช)จากสำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี และส่งต่อให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2560-2562 ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ A จำนวน 29 ราย โดยเกษตรกรได้รับมอบพันธุ์ปลากินพืช รายละ 1,000 ตัว ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.