ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าแซะจำกัด

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมนายธวัช วรรณดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าแซะ จำกัด เพื่อชี้แจงและสรุปผลการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมแผนการดำเนินงานทุกธุรกิจของสหกรณ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกจำนวนกว่า 600 รายได้ใช้บริการเพื่อผลประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ การนี้มีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ตัวแทนเกษตรกร เข้าร่วม ณ โรงงานยางแท่งสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าแซะ จำกัด หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.