ร่วมฝึกอบรมการจัดการด้านมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับรวบรวมผลไม้สด

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้ นายธวัช วรรณดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการด้านมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงรวบรวมผลไม้สด จัดโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ผู้เข้าอบรมมีทั้งเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนเกษตรกร รวมทั้งสิ้น 50 ราย ณ ห้องโกเมน โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.