ประชุมสัญจรคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าเคย

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้นายธวัช วรรณดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ร่วมประชุมสัญจรคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
***ประเด็นวาระที่สำคัญประกอบด้วย

  • การดำเนินโครงการตามระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ (ปาล์มน้ำมัน)
  • โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน
  • การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 – ข้อมูลภาวการณ์การผลิตพืชระดับตำบล (รต.) – การเฝ้าระวังสภาพอากาศ ภัยธรรมชาติที่อาจเกิดผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตร – ทบทวนบทบาทคณะกรรมการ ศบกต. และ อกม. ในการขับเคลื่อนงานฯ

ณ บ้านอาสาสมัครเกษตรตำบลท่าเคย หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.