ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ “ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวสู้ภัยโควิด-19”

วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ ตามโครงการการสร้างความมั่นคงทางอาหารยุคโควิด-19 (ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวสู้ภัยโควิด-19) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของ กศน. อำเภอท่าฉาง ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้ – การปลูกผักสวนครัว, การคัดเลือกพื้นที่ปลูกให้เหมาะสม, การจัดการดินและปุ๋ย, การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน, การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การปลูกผักสวนครัว ลดรายจ่าย และสร้างมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนให้กับนักศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)อำเภอท่าฉาง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย วันละ 50 ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.