ประชุมสัญจรคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าเคย

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยนายธวัช วรรณดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านร่วมประชุมสัญจรคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประเด็นวาระที่สำคัญประกอบด้วย
– การดำเนินโครงการตามระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ (ปาล์มน้ำมัน)
– การขึ้นทะเบียนเกษตรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 63/64
– โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน
– ข้อมูลภาวการณ์การผลิตพืชระดับตำบล (รต.)
-ทบทวนบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครเกษตร
ณ บ้านอาสาสมัครเกษตร หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.